pontz_rwのブログ

プログラミング等の備忘録

ITP1_2_A: Small, Large, or Equal

大小 等価 | プログラミング入門 | Aizu Online Judge
入力値を比較し、大小関係を出力する問題


if文を使用し、条件に応じて処理を分岐させます。


解答1

a, b = map(int, input().split())
if a < b:
    print('a < b')
elif a > b:
    print('a > b')
else:
    print('a == b')


解答2
一行で書こうと思うと下記の通りになります。

a, b = map(int, input().split())
print("a {} b".format('<' if a < b else '>' if a > b else '=='))